မင္းကို လြမ္းေနပါတယ္...Anatawo omotta

ဘ၀မွာ....

ဘ၀မွာ ဒီေလာက္ ခါးခါသီးသီး တစ္ခါမွ မခံစားဖူးပါဘူး...ဘာလို႔ ငါ့က်မွ လာၿဖစ္ရတာလဲ...ရက္ရက္စက္စက္ က်ေနတယ္ မ်က္ရည္တို႔ရယ္...

During these days

23rd Aug : At midnight, Started to plan to go back to Myanmar
24th Aug : MI 518(SG to YGN), Reached to YGN at 6:00 PM (GMT +06:30)
24th Aug - 11th Sept : at YGN ( အီးေမးအား ၅ မိနစ္ခန္႔သံုးစြဲ )
11th Sept : MI 517(YGN to SG), Reached to SG at 8:25 PM (GMT +08:00)

12th Sept မွ စၿပီး အကန္႔အသတ္မရွိ ေလလြင့္ေနမည္...

Best Regards,
Sai